Als u heeft geld op de bank staan en u besluit het uit te lenen aan uw kind dan hoeft u de ontvangen rente niet op te geven als inkomsten bij de belastingaangifte.

Uw spaargeld is vermogen in Box 3. Als u het geld uitleent aan uw kind blijft het vermogen in Box 3. Er verandert niets.

De Belastingdienst heft over dit vermogen een belasting van 30% over het ingeschatte rendement. Vanaf 2017 is dit in schijven opgedeeld.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaat zij ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. Bij iedere volgende schijf gebruikt zij daarom een hoger percentage om het rendement over uw vermogen te berekenen.

In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn opgebouwd.

Tabel berekening rendement op vermogen over 2017

Schijf Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage
1,63%
Percentage
5,39%
Percentage
gemiddeld
rendement
1 Tot en met € 75.000 67% 33% 2,871%
2 Vanaf € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79% 4,600%
3 Vanaf € 975.001 0% 100% 5,39%

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekenen_belasting_over_uw_inkomsten_uit_vermogen_vanaf_2017

Er geldt een heffingsvrij vermogen van €25.000.

Over het berekende rendement betaalt u altijd 30% inkomstenbelasting.

 

Wat kost een hypotheekakte voor de familiehypotheek bij de notaris? Elke notaris heeft een eigen tarief voor de kosten voor de opmaak van de hypotheekakte van de familiehypotheek. Voor een hypotheek van ca. €250.000 hanteert de goedkoopste notaris een tarief van €400 en de duurste €800. Shoppen loont!

Als u de hypotheek wilt aflossen is het volgende nodig:

 1. de geldnemer logt in en drukt op de knop algeheel aflossen
 2. in het vervolgscherm moet de aflossingsdatum worden ingevuld. Vervolgens wordt de restantschuld berekend. Druk op de knop verzenden
 3. de geldgever ontvangt het verzoek tot algehele aflossing per e-mail
 4. de dag na de gepland aflossing logt de geldgever in en bevestigt de ontvangst van het verschuldigde bedrag door bij het onderdeel algeheel aflossen het ontvangen bedrag te bevestigen
 5. de restschuld is nu 0, de lening is afgelost
 6. de geldgever ontvangt het jaaroverzicht met de betaalde rente over de lening.
 7. de geldgever mailt het jaaroverzicht naar de geldnemer die het kan gebruiken voor de opgave van de rente in de belastingaangifte.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de voorwaarden voor renteaftrek aangescherpt. U mag de rente over nieuwe eigenwoningschulden alleen aftrekken als de eigenwoningschuld (lening waarover u de hypotheekrente mag aftrekken) volledig en binnen 360 maanden (30 jaar) minimaal annuïtair wordt afgelost. Deze verplichting moet zijn opgenomen in de leenovereenkomst wat meestal de hypotheek zal zijn.

Ook moet jaarlijks aan deze aflossingsverplichting worden voldaan. Overeenkomsten die verder gaan dan een annuïtair aflossingsschema, zoals een lineaire aflossing, komen eveneens in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

De annuitaire aflossingseisen zijn alleen verplicht voor hypotheken die na 1 januari 2013 worden afgesloten. Voor bestaande eigenwoningschulden geldt het overgangsrecht en verandert er na 1 januari 2013 in grote lijnen niets.

U heeft een bestaande eigenwoningschuld als:

 • u op 31 december 2012 in het bezit bent van een woning waarop een hypotheek rust.
 • u in 2012 uw woning heeft verkocht en in 2013 heeft gehuurd. De hypotheekschuld van uw voormalige woning valt onder het overgangsrecht, mits u in 2013 opnieuw een woning heeft gekocht en hiervoor een schuld bent aangegaan.
 • u in 2012 een woning heeft gekocht* en deze in 2013 heeft gefinancierd, ook al is dat voor de eerste keer. U valt dan nog onder het overgangsrecht en u bent dan niet verplicht een eigenwoningschuld met annuïtaire aflossing aan te gaan om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek.
 • u in 2012 nog onherroepelijk en schriftelijk met een aannemer een verbouwing bent overeengekomen. Dan valt de daarvoor aangegane schuld nog onder de oude regels, ook als de lening pas in 2013 is afgesloten. De verbouwing moet dan wel in 2013 zijn afgerond.

* Er is sprake van een gekochte woning in 2012 als u uiterlijk 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst bent aangegaan. Die koopovereenkomst mag de gebruikelijke bedingen bevatten, zoals het voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring.

De stand van uw eigenwoningschuld op 31 december 2012 is het bedrag dat wordt aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld en waarvoor u onder het overgangsrecht valt.

Als u in 2017 uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) aflost, waarover u op dat moment overgangsrecht geniet, dan behoudt u het overgangsrecht over deze aflossing, mits u uiterlijk in 2018 hiervoor weer een nieuwe eigenwoningschuld aangaat. Het is belangrijk hiermee rekening te houden als u bijvoorbeeld uw woning in 2017 verkoopt of indien u van plan bent om de eigenwoningschuld over te sluiten.

Bij een familiehypotheek is er sprake van een lening tussen bekenden, het is dus extra zaak om alles goed te regelen en problemen te voorkomen. Onderstaand tips uit de praktijk.

 1. zorg voor een leningcontract met alle voorwaarden erin (zie het contract bij ANBF): getekend en bij voorkeur voorzien van een akte van hypotheek. de akte van hypotheek zorgt voor een sterke positie van de geldgever)
 2. zorg ervoor dat alle familieleden weten dat er een lening is verstrekt binnen de familie zodat het volstrekt duidelijk is wie van wie heeft geleend.
 3. zorg voor een maandelijkse betaling van rente- en aflossing; als het een jaarlijkse betaling is kan het een probleem worden omdat in 1 maal het gehele bedrag aan rente- en aflossing beschikbaar moet zijn. Het geld kan er dan net niet zijn. Een achterstand is dan zo ontstaan en meteen groot (Bij ANBF kan het alleen maandelijks)
 4. zorg voor een duidelijke datum waarop de maandelijkse betalingsopdracht/factuur aankomt (bij ANBF: altijd de 1e van de maand)
 5. Als er een achterstand ontstaat registreer deze en mail of bel de geldnemer binnen 2 weken na het ontdekken van de achterstand. Onderneem aktie en laat de geldnemer weten dat het opgemerkt is (bij ANBF beschikt de geldgever over een on-line dossier waarmee een achterstandsmelding kan worden verzonnen)
 6. Accepteer nooit meer dan 3 maanden achterstand, ook al is het je liefste kind. Ga dan om tafel zitten en overleg of de woning niet te zwaar is en beter verkocht kan worden.
 7. Let op bij leningen aan broers/zusters: het aantal leningen met foute afloop is groter als de lening tussen broers en/of zussen worden afgesloten dan bij ouder/kind situaties. Bij een achterstand ontstaat mede als er partners in het spel zijn eerder relationele conflicten.

 

 

Als u bij de bank 100% van de woningwaarde leent bent u voor de bank risicovoller dan als u 60% van het bedrag leent bij dezelfde bank en 40% binnen de familie!

Het lijkt vreemd, maar door een simpele constructie kunt u duizenden euros besparen door niet alles te lenen bij de bank.

Stel u koopt een woning van €200.000 en u moet het gehele bedrag financieren (100% LTV).

Als u dit voor 100% financiert bij de bank betaalt u bij Rabobank 4% rente bij een rentevastperiode van 30 jaar  (d.d. 26/12/2017). Het Rabo tarief als u maar 60% van deze woning financiert is 3,30%.

De overige 40% regelt u als 2e hypotheek binnen de familie. Het tarief dat u hiervoor kunt kiezen is hetzelfde tarief als de Rabobank (3,30%). We gaan er vanuit dat de Belastingdienst deze rente als zakelijk en marktconform ziet (u kunt dit controleren door de familiehypotheekovereenkomst te toetsen bij de Belastingdienst (lees FAQ))

U bespaart zo 0,7% rente over €200.000 = € 1400 / jaar !

Belangrijk: de bank is verplicht bij de beoordeling van het kredietwaardigheid van de klant beide leningen mee te tellen in de LTI (Loan to Income)/LTV (Loan to Value). Deze constructie werkt dus alleen als de gehele lening bij de bank geregeld zou kunnen worden. U kunt goedkoper lenen, niet meer lenen!

 

Gaat u scheiden en neemt u het huis over van uw ex? Dan moet u misschien overdrachtsbetaling betalen. Wanneer u dat moet doen en hoeveel het is, hangt af van verschillende factoren.

3 mogelijkheden

Er zijn 3 mogelijkheden als u het huis overneemt:

 1. Bent u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd en is de woning volledig eigendom van uw ex? Als u het huis overneemt, moet u 2% overdrachtsbelasting betalen.
 2. Als de woning uw gezamenlijk bezit is, hangt het af van hoe u en uw ex-partner de woning verdelen en wie welk deel krijgt. Onder voorwaarden hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.
 3. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen, dan hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.

De hypothecair financier is verplicht naast het nominale rentepercentage ook het zogenaamde effectieve rentepercentage te vermelden.

In het effectieve rentepercentage is behalve met het nominale rentepercentage ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan.

Bij maandelijkse rentebetalingen ontstaat er een rente-op-rente effect.

Bij een spaarrekening is dit makkelijker voor te stellen: stel X  heeft €1000 op een spaarrekening en de jaarrente is 4%. Maar, als als er maandelijks rente wordt bijgeteld bij het spaarsaldo dan ontvangt iemand ook rente over het in de tussentijd opgebouwde rentebedrag (1/12 over 4% van het in de maanden opgebouwde rentebedrag =€3,33) . Aan het eind van het jaar is het gespaarde bedrag dus ietsje hoger dan 4% van €1000. Het uiteindelijke rentepercentage is dan ook ietsje hoger. Deze maandelijkse renteberekening en bijtelling zie je vaak bij leningen.

Het vermelden van het effectieve rentepercentage maakt vergelijking op dit punt mogelijk. De effectieve rente moet dan wel op uniforme wijze worden berekend.

Kan de bank waar de bestaande leningen nu lopen u dwingen de woning te verkopen als u de bestaande leningen overneemt?

Nee. Zolang u de woonlasten gewoon blijft betalen, kan een bank u nergens toe dwingen.

De geldgever heeft natuurlijk wel een overeenkomst van geldlening afgesloten met beide partijen. In die overeenkomst staat dat u beiden aansprakelijk bent voor de hele schuld. Het feit dat u gaat scheiden en dat er bij die scheiding wordt afgesproken dat u de hele schuld overneemt, doet niets af aan de eerder gesloten overeenkomst.

De geldgever zal uw partner pas ontslaan uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid op het moment dat zeker is dat u in uw eentje de gehele woonlast kan betalen. Tot het moment waarop dat zo is, blijft uw ex partner gewoon aansprakelijk voor de hele schuld.

Een hypotheekadviseur van uw partner zal hem/haar actief vragen naar een akte “ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid” wanneer hij hoort dat uw partner  gescheiden is en voorheen een hypothecaire lening had.
Als uw partner dit bewijs van ontslag niet kan overleggen, moet rekening worden gehouden met de maandlast van deze oude lening(en) om vast te stellen hoeveel uw partner maandelijks kan verwonen. Dit kan mogelijk betekenen dat er voor uw ex-partner geen of slechts zeer weinig ruimte overblijft voor aanschaf van een eigen woning.

U moet actief op zoek naar een oplossing voor de totale financiering. Als uw inkomen onvoldoende is voor de financiering van de woning (en uitkoop van de eventuele overwaarde uw partner) is een familiehypotheek een optie.